ANGLIČTINA                
PhDr. Dušan Melen, Ph.D.- ELT             

ELT /English Language Teaching/

ELT byly historicky první soukromé kurzy anglického jazyka v Litoměřicích po roce 1989 vedené kvalifikovaným učitelem. Hodiny absolventa FF UK v Praze, anglisty a amerikanisty PhDr.Dušana Melena, se brzy dostaly do povědomí veřejnosti vysokou úrovní a nízkými cenami. Dr.Melen vnesl do světa byznysu na poli výuky angličtiny odlišný styl, který se úspěšně prosadil, a vystaven velké konkurenci prokázal svou hodnotu v čase. Dnes filozofie ELT přitahuje stovky studujících, kteří zde nacházejí to, co se jinde nenabízí, a je zárukou relativně vysoké kvality.

V čem spočívají přednosti, filozofie a osobitost ELT?

Předně, ELT jsou kurzy vedené jedním samostatným lektorem (s laskavou výpomocí manželky jakožto konzultantky a účetní v jedné osobě), který nenajímá - na rozdíl od jazykových škol a podobných institucí - učitele, jejichž kvalitu nemůže zaručit. ELT si uvědomuje, že právě to je jedno z nejbolavějších míst větších organizací nabízejících výuku. V zařízeních s více zaměstnanci zájemci o studium často zaplatí vysoké školné, jen aby zjistili, že výuka je nekvalitní, vyučující nemá řádnou kvalifikaci nebo motivaci, nebo se rozhodne pro návrat do země svého původu (USA, Kanady apod.) před koncem školního roku a nezajistí za sebe kvalitní náhradu. ELT podobné problémy neřeší.

ELT je založeno na osobnosti učitele. Jeho vrozený talent učit a schopnost srozumitelně vysvětlovat se kloubí s upřímným zájmem o studenta, nekonečnou trpělivostí a schopností komunikovat s každým.

Učitel je v zásadě vědecký typ (zajímá se o výsledky vědy na poli jak lingvodidaktiky tak anglického jazyka ). Jeho vědecké postoje mu umožňují stavět vyučovací hodiny na solidním základu, pracovat s novými informacemi a, pokud je potřeba, detailně analyzovat problém.

ELT vnímá vyučování jako disciplínu na rozhraní vědy a umění. Součástí tohoto umění je i intelektuální humor (vyučovací hodiny jsou pověstné svým veselým průběhem s prvky divadelní show) a navození pocitu uvolnění. Je mnoho studentů, kteří milují zejména tento aspekt výuky ELT a chodí na své hodiny angličtiny, aby zrelaxovali po celodenním stresu v práci nebo ve škole a užili si atmosféry zábavného, neformálního učení (bez známkování, kritizování, odevzdávání písemných prací apod.).

Učitel je znám svým pozitivním přístupem a schopností vytvořit příjemnou třídní atmosféru (rapport), která je základním předpokladem pro to, aby se student něco naučil.

ELT chápe poskytování výuky angličtiny jako službu veřejnosti, která je založena na dvou morálních principech: obětavosti a zodpovědnosti.

OBĚTAVOST A FLEXIBILITA

Učitel se maximálně podřizuje tomu, aby studenta naučil, ale zároveň i vyhověl pokud možno všem jeho/jejím přáním ohledně rozvrhu hodin i jejich obsahu. Flexibilně reaguje na jakékoli změny a požadavky skupin i studentů, kteří docházejí na individuální výuku („dnes chci jen věty na překlad; dneska budeme jenom konverzovat; dnes nejdeme dál – jsem unaven po služební cestě; dnes chci opakovat – třikrát jsem tu nebyla a zapomněla jsem; odlétám do ciziny, mohl bys mi připravit pár hodin na téma…; dneska Dušane nechci jít dál, potřebuji, abychom napsali na mém notebooku něco do práce; prosím tě, dneska začneme úkolem mojí dcery do školy, ona má problém a učitelka jim to vůbec nevysvětlí;…“).

ZODPOVĚDNOST

Výrazným rysem odlišujícím ELT od jiných zařízení, škol a institucí je netolerování chyb. Učitel si je plně vědom, že opravování chyb musí být přiměřené a že nesmí příliš zpomalit tempo hodiny (není např. vhodné skákat studentům do řeči a tím přerušovat plynulý tok jejich konverzace; není nutné detailně pitvat každou chybu v úkolu, který student v zápětí odloží a už se k němu nikdy nevrátí), nicméně, studenti chodí na angličtinu, aby byli opravováni a dozvěděli se o svých chybách a poučili se z nich pro budoucnost. Není k ničemu to, co předvádějí zejména američtí kolegové, kteří neopravují vůbec nic. Laťka ELT je mnohem výš. Dnešní doba klade důraz na stále vyšší kvalitu (zkoušky různých typů a úrovní, přednášky, jednání na zahraničních cestách i doma, jednací jazyk EU atd. vyžadují přesnou a systematickou znalost angličtiny). Konverzace (třeba s rodilým mluvčím) je vynikající motivační prvek doplňující vzdělání. ELT však učí poctivě od začátku až do konce všechny aspekty jazyka (výslovnost, pravopis, gramatiku, situační jazyky, funkční jazyk, konverzaci atd.atd.) a odvádí tu tzv. „mravenčí práci“, do které se málokterému lektorovi chce.

Učitel ELT je povahou puntičkář a jeho přístup je v důležitých případech až minuciozní (zejména u gramatiky a výslovnosti). Vychází z přesvědčení, že student nemůže jít dál dokud probíranou látku plně nepochopí, a též, že výklad je na učiteli (je to jedna z věcí, za kterou je placen). Nesouhlasí s praxí některých vyučujících „gramatiku si přečtete doma“ (v takových případech je výsledek vždy neuspokojivý – většina studentů se jednotlivé aspekty jazyka samostudiem nikdy nenaučí).

Zodpovědnost ELT spočívá i v dodržování pedagogických zásad. ELT dbá na to, aby studenti ve skupině byli zařazeni podle znalostí a věku. Míchání dětí s dospělými by vytvářelo zásadní nesoulad (děti a dospělí potřebují absolutně odlišné pojetí výuky, zcela odlišné vyučovací metody, jiné okruhy slovní zásoby, jiná témata). Vzhledem k těmto okolnostem, k aprobaci učitele a nedostatku času, který by mohl věnovat různým věkovým kategoriím, ELT se specializuje na kategorii mladý dospělý a dospělý. Děti mladší 13 let do skupin dospělých nepřijímá, protože by to znamenalo pedagogický adventurismus.

Učitel ELT je zodpovědný i vzhledem k výběru učebnice, jejíž jednotlivé díly na sebe navazují. Jeho filozofii odporuje neustálé střídání učebnic. Je toho názoru, že dobrý pedagog musí být schopen zvolit správnou učebnici odpovídající jeho povaze a potřebám jeho studentů a používat ji přibližně deset let (po 10 letech se obecně doporučuje začít pracovat s novým, lepším studijním materiálem, pokud je na trhu).

Dr. Melen je svým založením systematik a využívá učebnici v celém jejím rozsahu. Nevyhýbá se „nepopulárním“ cvičením, překladům nebo diskusím a klade si za osobní cíl, aby každá aktivita během vyučovacího procesu byla zajímavá a atraktivní.

Učitel ELT je šokován tím, co se odehrává na poli výuky angličtiny na tzv. „renomovaných“ školách, kde studenti během školního roku svou učebnici nedokončí (jsou ve třetině nebo v polovině) a po prázdninách pokračují dalším dílem bez jakékoli návaznosti. Je též šokován „učiteli“, kteří si vybírají z učebnic jen co je zajímá, nebo – ještě hůře – jen komunikativní aktivity. Takový slepý přístup vede jen k tomu, aby si kantor usnadnil život a vydělával peníze po dobu, po kterou lze takový nikam nesměřující kurz udržet. Takzvaný silný přístup (strong approach) ke komunikativní metodě - kterému ELT už dvacet let oponuje - je dnes na všech mezinárodních konferencích učitelů angličtiny oprávněně kritizován.

ENERGIE A MOTIVACE ELT

Obětavost, zodpovědnost a náročnost k sobě i ostatním tvoří základní pilíře stability ELT. Kde k tomu učitel bere energii a motivaci? Kromě toho, že má rád svou práci, má ještě jednu další výhodu – je nejen anglista (vzděláním), ale též anglofil. Miluje (téměř) vše, co je anglické. Přáteli a studenty je považován za excentrika, který tráví každé prázdniny v Anglii, který si naděluje na vánoce až pětadvacátého a jí vánoční puding, anglickou kulturu považuje za nekonečně lepší než českou a pojmenoval svou dceru Tess.

(„Ne, ne, jsem realista, mám radši jen to, co je zcela objektivně lepší, třeba krásné mořské pobřeží, anglický venkov, trávník, zdvořilé a kultivované lidi, literaturu, university, …, …, /po 5 min/ …, doškové domky, anglickou snídani, anglický čaj, no a to je všechno. Vždyť nehraju fotbal, nemám rád bulldogy a nečtu po ránu noviny…“)

BUSINESS vs LIFE SKILL

Z těchto důvodů učitel ELT nepovažuje své podnikání za skutečný byznys. Jeho seberealizace spočívá v napomáhání vzdělávání širokých vrstev veřejnosti směrem k angličtině a anglosaské kultuře. Raduje se z toho, že žijeme ve vzrušující době, kdy se poměry ve střední Evropě a v celém světě mění, a že právě angličtina se stala jazykem světa a, podobně jako řízení auta nebo ovládání počítače, životní dovedností.