ANGLIČTINA                
PhDr. Dušan Melen, Ph.D.- ELT             
UČITEL - KVALIFIKACE


Učitel má nejvyšší kvalifikaci pro výuku anglického jazyka v oboru TEFL (Teaching English as a Foreign Language – výuka angličtiny jako cizího jazyka).

Angličtinou se zabývá nepřetržitě od roku 1975, kdy začal navštěvovat kurz vedený  Mgr. Dagmar Kenezovou. V letech 1976-9 studoval u Věry Kratochvílové ve Společenském a kulturním středisku v Litoměřicích učebnici angličtiny PhDr. Miroslava Jindry (vysokoškolského učitele na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UK) Angličtina pro pracující a absolvoval kurz The Essential English for Foreign Students (C. E. Eckersley). V angličtině tak dosáhnul znalosti maturitní úrovně dříve, než začal studovat gymnázium.

Díky velké péči Dr. Budínské na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích prohloubil svou znalost jazyka i anglické a americké literatury natolik, že velmi rychle dosáhl úrovně požadované k přijetí na filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Byl tehdy jediným studentem gymnázia v Litoměřicích, který skládal maturitní zkoušku z anglického jazyka (téma písemné části – Welcome to Czechoslovakia; téma ústní části – Prague Spring Festival). Maturitní zkoušku absolvoval s prospěchem – výborný.

Během studií na filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze (v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - čeština - angličtina) složil všechny zkoušky předepsané katedrou anglistiky s prospěchem – výborně. K jeho nejoblíbenějším kurzům v rámci studia patřila fonetika a fonologie angličtiny (Doc. PhDr. Alena Skaličková, CSc.), americká literatura (Doc. PhDr. Radoslav Nenadál, CSc.), alžbětínské drama (Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.) a gramatika angličtiny na pozadí češtiny  (Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.). Státní závěrečné zkoušky z anglického jazyka a literatury s didaktikou na FF UK i diplomovou práci v rozsahu 120 stran na téma „Morální dilemata hrdinů v povídkách Nathaniela Hawthorna a Hermana Melvilla“ obhájil s prospěchem – výborně. Vedoucím práce byl Doc. PhDr. Radoslav Nenadál, CSc., konzultantem byl PhDr. Miroslav Jindra.

Části hodnocení diplomové práce:


Práce Dušana Melena se vyznačuje neobyčejnou seriózností jak záměru, tak přístupu a zpracování, a je na první prolistování zřejmé, že jí věnoval spoustu času a energie. Výsledek tomu také odpovídá. Diplomant snesl do svého díla mnoho informací a prokázal důkladnou znalost sekundárních pramenů, nejcennějším rysem práce je však samostatnost uvažování o konkrétním literárním materiálu, kterou obráží. Výběr tohoto materiálu se mi jeví jako neobyčejně šťastný. Umožnil diplomantovi názorně charakterizovat srážku morálních rozporů jednotlivce, poznamenaného puritánským doktrinářstvím společnosti, ve které žije, s přirozenou touhou člověka po „normálním“ životě, jejíž nenaplnění vede k nenapravitelným traumatům. ….. Práce D.Melena mě o svých kvalitách přesvědčila natolik, že nepokládám za nutné polemizovat s detaily…….oceňuji, že diplomant zařadil rozsáhlé anglické resumé……Práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnotit ji jako výbornou. Domnívám se, že by bylo možné ji v určité modifikaci /nebo alespoň částečně/ publikovat.

                                                    Dr Miroslav Jindra

…Melen správně zdůrazňuje a ozřejmuje význam transcendentalistické intuice a indukce pro Emersona, Thoreaua a Whitmana a daří se mu prokázat vliv obou konceptů i na Hawthorna a Melvilla, zvláště v poloze pojetí over-soul.

Postupně diplomant odkrývá užití symbolů, které je v interpretaci zvlášť svízelné. Vede si zdárně a s jeho vývody lze souhlasit. Zvlášť zdařilý je podle mého soudu výklad Hooperova vztahu ke společnosti; Melen tu totiž odkrývá „výrazný etický náboj povídky“, který však nevidí jako pouhý „mravní apel na čtenáře“, ale spíš coby vyjádření „vlastního duševního konfliktu a zaujetí stanoviska k vlastním představám“. ….Melen staví Hawthornův a Melvillův známý pesimismus do úplně jiného světla než řada jiných interpretů. …Domnívám se, že odevzdal solidní přemýšlivou, osobitou práci, svědčící o citlivém a poctivém přečtení obtížných textů i o diplomantově schopnosti dobrat se smyslu uměleckého díla. Práci hodnotím jako výbornou.

                                                PhDr. Radoslav Nenadál, CSc

Po ukončení studia na FF UK pracoval jako překladatel pro Mezinárodní odbor Federálního statistického úřadu v Praze, kam byl doporučen vedoucím katedry anglistiky M. Hilským a vybrán z padesáti uchazečů.

V roce 1990 mu byl Doc. PhDr. Radimem Paloušem udělen titul philosophiae doctoris (PhDr) v oboru anglický jazyk (po úspěšném složení zkoušek z anglického jazyka, anglické literatury, psychologie a pedagogiky).

V 90. letech, během získávání pedagogické praxe ve vlastních soukromých kurzech angličtiny (ELT), absolvoval postgraduálně kurz Cultural Background Studies pořádaný Britskou radou (British Council) s předměty: contemporary society, history, literature a education.

V druhé polovině 90. let a po roce 2000 publikoval několik recenzí a překladů, z nichž za nejhodnotnější považuje umělecký překlad klasické povídky N. Hawthorna The Man of Adamant/Muž z adamantu (v zrcadlovém vydání) v nakladatelství Dialog.

V prosinci 2010 vydal - péčí nakladatelství Big Ben Bookshop Prague - vlastní učebnici pod názvem Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny. Součástí projektu je audio-CD, na kterém se svým hlasem podílí anglická herečka a zpěvačka Charlotte Fairman (Charlie One).


 

Na jaře 2012 byl zveřejněn přepis části rozhovoru, který D. Melen poskytnul jako příspěvek k disertační práci na téma An investigation into the reasons behind British monopoly on English Language Teaching publishing market in Central and Eastern Europe and its relation to local publishers in the region, focusing on the Czech Republic (Edinburgh Napier University).

 

Ve dnech 17. – 20. května byla publikace Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny prezentována na 18. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha 2012.Svět knihy Praha 2012: Učebnice Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny vzbudila pozornost prezidenta republiky Václava Klause

Ve dnech 14. a 15. září 2012 se D. Melen zúčastnil 8. mezinárodní konference Asociace učitelů angličtiny NEW WAYS TO TEACHING AND LEARNING (Univerzita Hradec Králové), kde přednesl 45min přednášku na téma The vowel length difference before final voiceless consonants.

                  21. září 2012, Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT, Praha. Přednáška na téma: The reasons for studying phonetics, the reasons for learning/teaching BBC English, frequent mistakes in English pronunciation caused by the differences between English and Czech.

 26. října 2012 vystoupil s 30min prezentací na mezinárodní konferenci CHALLENGES IV (ELT, aplikovaná lingvistika) na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 Ve dnech 8. – 11. listopadu 2012 proběhla prezentace učebnice Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny na mezinárodní výstavě knih Bibliotéka a Pedagogika v Bratislavě.

 

V únoru 2013 vychází v prvním čísle ATE Newsletter – Journal of English Language Teaching text The vowel length difference before final voiceless consonants.

V srpnu 2013 se Dušan Melen stal členem „prestigious community of language teaching professionals“ CAMBRIDGE ENGLISH TEACHER (University of Cambridge and CUP)

V rámci aktivit Cambridge English Teacher absolvoval kurz Grammar for Teachers: Language Awareness course (University of Cambridge, ESOL Examinations). Certificate of Completion: 23.srpna 2013, úspěšnost závěrečného testu 100%.

13. a 14. listopadu 2013 se Dušan Melen zúčastnil mezinárodní konference Challenges V, pořádané Univerzitou J.E.Purkyně (Ústí nad Labem) a Sítí vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT, na které vystoupil s přednáškou The foot in English and Czech – some practical teaching ideas (porovnání přízvukových taktů v angličtině a češtině). Zařazení přednášky na konferenci: applied linguistics/education

20. prosince 2013 byl Dušanovi udělen univerzitou LIU titul Ph.D.

Student: Dusan Melen
Current School: College of Graduate and Professional Studies
Major: English
Program: Ph.D. English
Date degree Conferred: December 20, 2013
Final GPA: 3.558
Doctoral Dissertation: B+
Status: Good Standing

Část závěrečného hodnocení:

Dusan Melen has completed all prescribed courses of study in the Doctor of Philosophy program, with a concentration in English at LIU. Dusan has excelled in all areas of learning, including time management, dedication and commitment to material presented, timeliness of project submission and contribution to others.

Margaret M. Kearne, M.A., Ph.D.
Professor
College of Graduate and Professional Studies
Doctoral Division

LIU is proud to have you as part of our Alumni,…

James T. Sklar, Ph.D.
President
Director of Education

Ve dnech 15. – 18. května 2014 proběhl dvacátý mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2014 (20th International Book Fair and Literary Festival Book World Prague 2014). Na programu festivalu byla autogramiáda ke knize Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny, která se konala v sobotu 17. 5. od 12.00 – 12.50 hod. v levém křídle Průmyslového paláce (Výstaviště Praha - Holešovice). V rámci autogramiády, kterou organizovala Jitka Netušilová, poskytnul Dušan Melen interview, jehož záznam můžete shlédnout na stránkách www.anglictina-hry.cz v odkazu na veletrh Svět knihy (autogramiáda) nebo přes název publikace, jíž se rozhovor týká (délka videa 4min). Video obsahuje i ukázku nácviku výslovnosti z audio-CD, které je součástí knihy (podrobnou recenzi knihy Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny, včetně ukázky z textu, najdete též na stránkách www.helpforenglish.cz ).

 

Autogramiáda, Svět knihy 2014

V roce 2014 byla ve Velké Británii publikována kniha ELT: Harmony and Diversity, jíž je Dušan Melen spoluautorem. Editory knihy jsou Christoph Haase a Natalia Orlova. ELT: Harmony and Diversity vyšlo v nakladatelství CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING (Newcastle upon Tyne, UK, first published 2014). Internetový link na knihu je http://cambridgescholars.com/elt-25 . Cena: GBP 45 (papír, hardback). Publikace existuje i v elektronické podobě. Obě verze jsou k dispozici v Britské knihovně (British Library: ISBN: 1-4438-5506-5, ISBN: 1-4438-5506-8)

 2014-10-10 se Dušan zúčastnil 9. mezinárodní konference ATECR (Association of the Teachers of English of the Czech Republic), organizované TUL (English Department of the Faculty of Science, Humanities and Education of the Technical University of Liberec), na které vystoupil s přednáškou na téma srovnávání rytmických struktur tónových jednotek, složených slov a frázových sloves v angličtině a češtině. Zařazení přednášky: ELT Methodology

2015-03-13
V pátek 13. března vystoupil Dušan na mezinárodní konferenci Challenges VI (the English Department, Faculty of Education, Purkyně University in Ústí nad Labem) s přednáškou na téma Teaching Vowel Sounds: Differences between English and Czech. Prezentovaná práce se zaměřila na anglické monoftongy v kontextu českého vokalického systému a byla zařazena do kategorie methodology. Link na abstrakt: https://sites.google.com/site/challengessix. V knížce Program and Abstracts str. 23.

2015-05-13
Od 28. března 2015 je Dušan oprávněn používat logo: Cambridge English Teacher. Certifikát na CET (member) PhDr. Dusan Melen, Ph.D. vydalo Cambridge University Press a CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment, Part of the University of Cambridge.


 2015-05-27
Knížka Muž z Adamantu byla zařazena do dvou databází knih – evropské a národní, kde dostala pětihvězdičkové hodnocení.

Povídka je vedena v databázi knih na www.databazeknih.cz/knihy/muz-z-adamantu-210611 a též na stránkách The European Library (Evropská knihovna): www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query . Přístup též přes: search for “dusan melen”. (Na téže stránce se nachází i registrace knihy Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny včetně odkazu na obsah knihy online.)

Část textu z databáze knih:

Muž z adamantu

od: Nathaniel Hawthorne


 


V povídce Muž z adamantu Hawthorne umělecky ztvárňuje symboliku dobra a zla na pozadí novoanglické puritánské tradice. V alegorické podobě odmítá puritánskou nesnášenlivost a pokrytectví, aby vyzdvihl bratrství lidí jako nejvyšší morální hodnotu. Rozpor mezi zakořeněnou náboženskou doktrínou a kacířskými pouty lidskosti tu dává vzniknout morálnímu dilematu, které je nadčasové.

Povídka vyšla roku 1852 ve sbírce The Snow-Image, and Other Twice-Told Tales.
Jedná se o bilingvní anglicko-české vydání.

Orig. název: The Man of Adamant
Žánr: Literatura světová - Povídky
Rok vydání: 2002, 1. vydání originálu: 1851 ...více
Počet stran: 32
Překlad: Dušan Melen
Ilustrace/foto: Ilona Staňková
Vazba knihy: sešitová
ISBN: 80-239-3955-6

2015-05-27
Dušanova studie porovnávající výslovnost angličtiny a češtiny byla použita jako jeden z citovaných sekundárních zdrojů bakalářské práce Common Pronunciation Errors in Czech Politicians’ English (Bachelor’s Diploma Thesis, Masaryk University, Faculty of Arts, Department of English and American Studies). Studie má zajímavé téma – autor v ní porovnává projevy tří českých politiků (V. Havla, V. Klause a M. Zemana) z hlediska typického českého chybování v anglické výslovnosti. Vřele doporučujeme přečíst. (is.muni.cz)

V září 2015 vychází v anglickém nakladatelství Cambridge Scholars Publishing kniha ELT: New Horizons in Theory and Application, na níž se Dušan spoluautorsky podílí, a to 12 stránkami o přízvukovém taktu v angličtině v porovnání s češtinou. Publikace je dostupná v papírové (hardback) i elektronické formě a též v British Library - ISBN (10): 1-4438-7792-1, ISBN (13): 978-1-4438-7792-3 Internetový link na knihu je http://www.cambridgescholars.com/elt-26

V druhé polovině 2015 byl zařazen do Newsletteru Asociace učitelů angličtiny České republiky přepis přednášky z TUL, kterou Dušan přednesl v Liberci v rámci mezinárodní konference T4T.

Najdete na webových stránkách ATECR na www.atecr.weebly.com , Resources, Newsletter 2015.

V roce 2016 Dr. Dušan Melen (společně s Dr. Monikou Hřebačkovou a Dr. Miroslavem Jindrou) píší knihu MŮJ PRŮVODCE ANGLIČTINOU (1).


 


„Můj průvodce angličtinou (1)“ je určen všem, kteří začínají s angličtinou a chtějí zkusit trochu jiný kulturně lingvistický úhel pohledu. Je rozdělen do tří částí, kde část 1 a 2 je tvořena soubory často kladených otázek z oblasti gramatiky, výslovnosti, kulturních tradic a zvyklostí, které autoři sesbírali od svých studentů během dlouholeté pedagogické praxe. Odpovědi se nesnaží podat vyčerpávající systematický odborný výklad, ale z trochu jiné perspektivy doplňují, co mnohdy v učebnicích nenajdeme. Měly by poskytnout zejména na začátku studia základní praktické vodítko a přispět k tomu, aby učení angličtiny bylo zábavnější a mělo blíž k realitě. Výkladové pasáže jsou doplněny krátkými aktivitami, audio nahrávkami k procvičení výslovnosti, shrnutími, mini exkurzemi do historie a několika tipy na kultovní seriály či zajímavé zdroje. Část 3 se pak zamýšlí nad důvody, proč a jak číst v originále, a co užitečného nám četba přináší.

Knihu doprovází audio CD (interpret: Nicola S. Karásková, M.A.).

Stručný profil autorů

Dušan Melen vystudoval anglistiku a bohemistiku. Pracoval jako překladatel a tlumočník (v oboru statistika), od r. 1990 je soukromým učitelem angličtiny a externím lektorem srovnávací fonetiky češtiny a angličtiny. Je autorem knihy Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny a spoluautorem jazykovědných publikací ELT Harmony and Diversity a ELT New Horizons in Theory and Application.

Monika Hřebačková vystudovala anglistiku a bohemistiku. Pracovala jako redaktorka a překladatelka, ze současných anglických románů přeložila psychologický thriller Červený pokoj od Nicci French nebo fantasy/sci-fi Petera Jamese V moci zla. V odborné oblasti se specializuje na téma interkulturní komunikace. Je spoluautorkou Czechtivities, knihy aktivit pro studenty češtiny jako cizího jazyka. Řadu let působí jako vysokoškolský pedagog.

Miroslav Jindra vystudoval anglistiku a bohemistiku. Většinu života pracoval jako vysokoškolský pedagog (anglická, americká a kanadská literatura, semináře literárního překladu) a překladatel - vyšlo mu přes sedmdesát knižních překladů (nejznámější z nich je "Hlava XXII" Josepha Hellera); za překlad básnické sbírky Leonarda Cohena "Kniha toužení" s přihlédnutím k celoživotnímu překladatelskému dílu získal v r. 2009 státní cenu.

Nicola S. Karásková (née Willbourn) studied at the Universities of Oxford and Southampton in the UK. She then taught English at the Cambridge Institut and the Ludwig Maximilian University in Munich, Germany. She now teaches Phonetics and Phonology at the Faculty of Education at the Technical University of Liberec.

Nicola S. Karásková (Willbournová) vystudovala University of Oxford a University of Southampton ve Spojeném království. Učila angličtinu na Cambridge Institute a Ludwig Maximilian University v Mnichově. V současnosti učí fonetiku a fonologii na Technické univerzitě v Liberci (TUL).

Na projektu se dále podílejí:

Ilustrace – Vilma Melenová
Grafika obalu – Veronika Spurná
Studiová spolupráce – Jana Veselá, Jan K. Veselý
Znělky na motivy Do You Believe in Fairies? (Rick Wakeman)
zkomponoval a nahrál – Jan „Kuře“ Veselý ISBN: 978-80-906551-0-2,
EAN: 9788090655102
Prodej a distribuce: Kosmas
http://www.kosmas.cz/knihy/219992/muj-pruvodce-anglictinou/ 


Café Faux pas, Praha, pracovní schůzka s Dr. Miroslavem Jindrou nad knihou Můj průvodce angličtinou (1)

  

Nicola S. Karásková, M.A. v nahrávacím studiu (příprava CD pro Můj průvodce angličtinou)


V lednu 2017 vychází v ATE Newsletter (Journal of English Language Teaching) v sekci METHODOLOGY & CULTURE text:
Teaching Vowel Sounds (Dušan Melen)
http://atecr.weebly.com

27 ledna 2017 Dušan úspěšně dokončil kurs TEACHING PRONUNCIATION
(online professional development course Teaching Pronunciation, Cambridge English Language Assessment, University of Cambridge).

V sobotu 13. 5. 2017 se na mezinárodním knižním a literárním veletrhu Svět knihy, Praha 2017 uskutečnilo představení a autogramiáda ke knize Můj průvodce angličtinou (1).

 

  Koncem roku 2017 byla zveřejněna recenze k nedávno vydané knize Můj průvodce angličtinou (zdroj: www.anglictina-hry.cz):

"Můj průvodce angličtinou" autorů Melena, Hřebačkové a Jindry je velmi užitečnou příručkou pro každého, kdo se chce věnovat angličtině. Mile motivuje, široce a systematicky informuje, a především poskytuje možnost zlepšení některých komunikačních dovedností. Zaplňuje mezeru na trhu, který je přesycen učebnicemi s množstvím barevných fotografií, z nichž se ale student bez pomoci učitele máloco dozví. Znalosti, které nabízí Můj průvodce angličtinou, jsou podány tak, aby je zájemce mohl absorbovat i samostatně.

Doc. PhDr. Jan Volín, PhD., zástupce ředitele Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


2017 Wikipedie (otevřená encyklopedie)
Kniha Melen, D. (2010) Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny je uvedena jako základní zdroj pro stránku: Fonologie angličtiny. Kategorie: Angličtina/Fonetika/Fonologie jednotlivých jazyků, Literatura.


Ve čtvrtek 22. března 2018 vystoupil Dušan na mezinárodní konferenci Challenges VIII – ELT Through the Lens of Experience (International Conference, English Department, UJEP) s prezentací na téma Teaching Diphthongs: Differences between English and Czech. Studie se zaměřila na anglické dvojhlásky v kontextu českého vokalického systému a byla zařazena do kategorie methodology (https://sites.google.com/site/challengeseight). Abstrakt přednášky je v knížce Programme and Abstracts na str. 22.


1/4/2018 vychází v anglickém nakladatelství Cambridge Scholars Publishing kniha The Foundations and Versatility of English Language Teaching (ELT), na níž se Dušan spoluautorsky podílí textem (14 stran): Teaching Vowel Sounds – Differences between English and Czech (str.133). Publikace je dostupná v papírové (hardback) i elektronické formě a též v British Library - ISBN - 10: 1-5275-0631-2, ISBN - 13: 978-1-5275-0631-2 Internetový link na knihu je:

http://www.cambridgescholars.com/the-foundations-and-versatility-of-english-language-teaching-elt

K 20. 1. 19 je Dušan M. konsultantem a citovaným zdrojem disertační práce An investigation into the reasons behind British monopoly on English Language Teaching publishing market in Central and Eastern Europe and its relation to local publishers in the region, focusing on the Czech Republic (Edinburgh Napier University)

bakalářské práce

Common Pronunciation Errors in Czech Politicians’ English (Masaryk University)

bakalářské práce

Czenglish: Common Mistakes in English Pronunciation Made by Czech People (Západočeská univerzita v Plzni)

bakalářské práce

Level of pronunciation of primary school teachers and the potential influence on their pupils (Masaryk University)

bakalářské práce

Strong and Weak Forms of English Grammatical Words (Technical University of Liberec)

bakalářské práce

The Use of Audio Materials to Teach the Pronunciation of Problematic Phonemes of English to Czech Speakers (Technical University of Liberec)

Práce D. Melena Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny je citovaným zdrojem stránky Non-native pronunciations of English anglické verze Wikipedie.


2019 NEWS

Dr. Melen and ELT staff otvírají:

letní kurzy v Blackpoolu, UK

- základní kurz praktické orientace v anglosaském prostředí pro začátečníky a mírně pokročilé s uvedením do místních reálií – učíme se živě při: nakupování, návštěvě restaurace, zoo, procházce po Stanley Parku (s případnou projížďkou po místních jezerech), Model Village (se zmenšenými replikami ukázek anglické městské i rurální architektury), impozantních plážích Irského moře s třemi zábavními moly (nabízejícími kromě her a odpočinku též adrenalinové sporty), návštěvě anglické varianty Eiffelovy věže Blackpool Tower se skleněnou podlahou, prohlídce akvárií nebo muzea voskových figurín, eventuelně návštěvě hlavní atrakce, kterou Blackpool nabízí – světově slavné Pleasure Beach s největším počtem horských drah v Evropě.

- doplňkové kurzy na zvolené téma (doporučujeme zejména kurz správné výslovnosti, kurz angličtiny pro teenagery)

- výlet do Liverpoolu nebo k jezeru Windermere v Lake Districtu (oblasti výjimečných přírodních krás)

Ceny kurzů dohodou (pozn.: na věž, Pleasure Beach nebo do akvárií a zoo se platí poměrně vysoké vstupné).

Z letiště v Manchesteru je bezproblémové, přímé vlakové spojení (z konečné na konečnou) do stanice Blackpool North. Škola je cca 200m od nádraží. Všude kolem jsou možnosti ubytování (doporučujeme thelenbrookhotel), supermarket Sainsbury’s (bezlepkové zboží), tramvaj a autobusy 100m. Moře 3 min chůze.

22 Cross St., B’pool, Lancashire, UK